Showing 1 of 1    «Previous    Next »

4 events

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 ธันวาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมกับการทำงาน

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 ธันวาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
สสส.ชวนร่วมสร้างความสุขส่งท้ายปี กับกิจกรรม SOOK Activity ตลอดเดือนธันวาคม

งานนิทรรศการ/ศิลปะ

icon time 2 ธันวาคม 2560 - 23 ธันวาคม 2560  08:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 11 กันยายน 2560 - 28 ธันวาคม 2560  08:00 น. - 12:00 น.
icon time131/5 ถนนขาว เขตดุสิต กทม. 10300
Showing 1 of 1    «Previous    Next »