Showing 1 of 1    «Previous    Next »

1 events

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สวทช. “ตอบโจทย์ประเทศไทย ด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น”

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 มีนาคม 2561 - 13 มีนาคม 2561  09:00 น. - 17:00 น.
icon time111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
Showing 1 of 1    «Previous    Next »