PEA presents EcoLightTech Asia 2014

12 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557  10:00 น. - 18:00 น.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
logo
ข้อมูลตั๋ว
ประเภทตั๋ว สิ้นสุดการขาย คงเหลือ ราคา จำนวน
PEA presents EcoLightTech Asia 2014 early booking ticket 11 พ.ย. 2557 01:00 น. 999 ไม่มีค่าใช้จ่าย สิ้นสุดการขาย
รายละเอียดของงาน

งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานแสงสวางประหยัดพลังงานเพื่อผูประกอบการ ครั้งที่ 2
PEA presents EcoLightTech Asia 2014
12-14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-18.00 น.
หองเพลนารี ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

 

 

ขอมูลทั่วไปของงาน

ชื่องานภาษาอังกฤษ : PEA presents EcoLightTech Asia 2014

ชื่องานภาษาไทย : งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานแสงสวางประหยัดพลังงานเพื่อ ผูประกอบการ ครั้งที่ 2

วัน/เวลา/สถานที่ : วันพุธที่ 12 – วันศุกรที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-18.00 หองเพลนารี 1-2 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

ขนาดพื้นที่จัดงาน : 4,500 ตารางเมตร

กิจกรรมหลักในงาน :

1. สวนแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานแสงสวางประหยัดพลังงาน
2. สวนงานสัมมนาเชิงเทคนิค เชิงวิชาการ และเชิงปฎิบัติการ
3. สวนศาลาผูประกอบการจากตางประเทศ (International Pavilion)
4. สวนกิจกรรมนําชมสถานประกอบการสีเขียว (Field Trip)
5. สวนบริการการจับคูทางธุรกิจ (Business Matching)

 

กลุมผูออกรานหลัก :

ประมาณ 100 บริษัท ประกอบไปดวย ผูผลิตชิ้นสวนหลอดไฟ ผูผลิตอุปกรณแสง สวาง บริษัทรับจางผลิตผลิตภัณฑใหแสงสวาง บริษัทผูเช่ียวชาญการวางแผน ระบบไฟฟาแสงสวาง บริษัทใหคําปรึกษาและจัดการพลังงาน สถาบันการเงิน หนวยงานใหการรับรองและสงเสริมการประหยัดพลังงานทั้งจากในและ ตางประเทศ

 

กลุมผูซื้อหลัก :

ประมาณ 5,000 รายจาก โรงแรม โรงพยาบาล สถานประกอบการ สํานักงาน โรงเรียน ศาสนสถาน สาธารณูปโภค โรงงานอุตสาหกรรม โรงหนัง โรงละคร โรง มหรสพ พิพิธภัณฑ สนามบินและอาคารผูโดยสาร สถานีตํารวจ สถานที่ราชการ และหนวยงานทองถิ่น นักออกแบบไฟฟา สถาปนิก วิศวกรไฟฟา มัณฑนากร

 

ขอมูลบนเว็ปไซท :

www.ecolighttech.com

 

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.ecolight-tech.com
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 203 4261-2 ทุกวันจันทร์-ศุกร์

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

12 พฤศจิกายน 2557 - 14 พฤศจิกายน 2557  10:00 น. - 18:00 น.

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
N.C.C. Exhibition Organizer Co.,Ltd

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้บริการอย่างมืออาชีพด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแก่ลูกค้าและผู้จัดงาน ตั้งแต่เริ่มเปิดงานจนถึงปิดงาน บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (นีโอ) จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยผลงานและความสำเร็จจากการจัดงานครั้งสำคัญหลายครั้งทั้งในและต่างประเทศ สำนักงานตั้งอยู่ที่ 60, ถ.รัชดาภิเษกตัดใหม่, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร, 10110 10110 02 203 4200

งานของคุณได้รับการบันทึก