งานยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี ๒๕๕๘

1 กันยายน 2558  09:00 น. - 24:00 น.
กรมพลศึกษา
logo
รายละเอียดของงาน


กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดงานพิธีมอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2558 ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารศรีจุลทรัพย์ ในวันศุกร์ที่      30 ตุลาคม 2558 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจกรรมนันทนาการของประเทศ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการประกอบกิจกรรมนันทนาการ

          โดยกรมพลศึกษา ได้ทำการคัดเลือกทรัพยากรบุคคลและองค์กร ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในเรื่องนันทนาการ ที่นำกิจกรรมนันทนาการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์และความสุขของประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น        6 สาขา ประกอบด้วย

          1. สาขาผู้มีผลงานกิจกรรมนันทนาการดีเด่น

          2. สาขาองค์กรเครือข่ายนันทนาการดีเด่น

          3. สาขาองค์กรที่จัดกิจกรรมนันทนาการดีเด่น

          4. รายการโทรทัศน์เพื่อนันทนาการดีเด่น

          5. สาขาเยาวชนคนดี ศรีนันทนาการ

          6. สาขาองค์กรภาคธุรกิจด้านนันทนาการดีเด่น

 

          ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการได้เป็นอย่างดี และสามารถเป็นกำลังสำคัญในการกระตุ้นให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรม เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของนันทนาการ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นวิถีชีวิตต่อไปในอนาคตได้

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

1 กันยายน 2558  09:00 น. - 24:00 น.

กรมพลศึกษา

พระราม 1

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
กรมพลศึกษา

งานของคุณได้รับการบันทึก