สสส. เดินหน้าลุยโรดโชว์ โครงการ Active Play Active School จับมือสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย

4 มกราคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
รายละเอียดของงาน

ครอบคลุมทั้งการสัมมนาให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน พร้อมกิจกรรมทางกายทั้งเด็กเล็กและเด็กโต รับแนวคิด “ออกมาเล่น 60 นาที ทุกวัน” พร้อมลุย 4 จังหวัดนำร่อง ครอบคลุมทั่วไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าจัดกิจกรรมโรดโชว์ โครงการ Active Play Active Schoolณ สถานศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายให้สอดคล้อง และเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนไทย อายุระหว่าง 6 – 14 ปี เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี เหมาะสมตามวัย รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองและครู ถึงความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ให้มีมากขึ้นเท่า ๆ กับการเรียนหนังสือ

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)กล่าวว่า “สสส. ได้ตระหนักถึงผลการศึกษาโครงการสำรวจกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย พบว่าเด็กและเยาวชนไทยยังขาดการมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอต่อสุขภาพ และมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง (Sedentary) คือการนั่งนิ่งอยู่กับที่ถึงวันละ 13 ชั่วโมง 35 นาที ในขณะที่มีกิจกรรมทางกายอยู่ในระดับปานกลางถึงหนัก จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะอ้วนในเด็กที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม Active Play Active School ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ”

ทั้งนี้ กิจกรรมโรดโชว์ โครงการ Active Play Active School มีกำหนดจัดขึ้น 3 วัน ในแต่ละสถานที่ โดยแบ่งกิจกรรม เป็น 3 ส่วน ได้แก่  

•          การอบรมสัมมนาผู้บริหารสถาบันการศึกษา

•          กิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 3)

•          กิจกรรมสำหรับเด็กโต   (นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 1)

โดยภายในงานจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบฐานกิจกรรมสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานลด หวาน มัน เค็ม ฐานปลูกผัก “ผักคืนชีพ” และฐานทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับรูปแบบฐานกิจกรรมเด็กโต จะประกอบไปด้วย 4 ฐาน ได้แก่ ฐานลด หวาน มัน เค็ม ฐานปลูกผัก “ผักคืนชีพ” ฐานกระโดดเชือกหมู่ และฐานทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งทั้งหมดสามารถนำมาปรับใช้ เพื่อการออกกำลังกาย หรือเพิ่มกิจกรรมทางกาย ในชีวิตประจำวัน หรือการ “ออกมาเล่น 60 นาที ทุกวัน”

อนึ่ง กิจกรรมโรดโชว์ โครงการ Active Play Active School กำหนดจัดขึ้น เริ่มต้นจากภาคเหนือ       ในระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่

ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 7 และ 9 -10 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออก ในระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนวัดพลับพลา จังหวัดจันทบุรี ภาคใต้ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคอีสาน ในระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/ActivePlayActiveSchool

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

4 มกราคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
สสส.

สสส.

งานของคุณได้รับการบันทึก