ปฎิทินข่าว

9 มีนาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
รายละเอียดของงาน

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงาน “Cross Innovation Symposium”พร้อมประทานพระดำรัสเปิดการอภิปรายซึ่งจัดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อผลักดันให้งานหัตถกรรมเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมโดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานหรือองค์กร อื่น ๆ  อันจะนำไปสู่การต่อยอดและพัฒนางานหัตถกรรมไทยอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน) บางไทร พระนครศรีอยุธยา                        

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

9 มีนาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพผสมผสานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งานของคุณได้รับการบันทึก