Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

29 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)
logo
รายละเอียดของงาน


5 Advance Sales Skills
หลักสูตรฝึกอบรม : 5 ทักษะสู่การเป็นนักขายมือทอง

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 (09:00 - 16:00 น.)

เรียนรู้ทักษะการค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ทักษะการบริการที่ตราตรึงประทับใจ และทักษะการเจรจาต่อรองที่ทำให้ทั้งลูกค้าและนักขายเป็นฝ่ายชนะ เพียงเท่านี้ก็ทำให้ คำว่า “สุดยอดนักขายมือทอง” มาอยู่ตรงหน้าคุณแล้ว

วัตถุประสงค์
1. รู้ เข้าใจ และตระหนักว่า 5 ทักษะนั้นเป็นที่มาของความเป็นสุดยอดนักขายมือทองที่ประสบความสำเร็จ
2. สามารถที่จะนำเอาทักษะทั้ง 5 ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักขายได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และทำให้ลูกค้าขององค์กรเต็มใจ พึงพอใจ และจงรักภักดีต่อสินค้า/บริการขององค์กรตราบนานเท่านาน
3. สามารถสร้างบรรทัดฐานใหม่แก่ตนเองและสามารถนำพาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการขายและร่วมสร้างความสำเร็จต่อเป้าหมายขององค์กรมุมมองและเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าด้วยการบริการและการขายของนักขายที่มีผลต่อการเพิ่มยอดขาย

1. ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาทางการขาย (Relating Skill)
    - การขายแบบที่ปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางการขาย
    - เทคนิคการสร้างความไว้วางใจในช่วงเริ่มต้นของการติดต่อเพื่อเปิดใจลูกค้า
    - การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ขายที่มัดใจลูกค้า ทั้งบุคลิกภาพ ทางทาง,คำพูด,น้ำเสียง

2. ทักษะค้นหาความต้องการของลูกค้า (Customer Analysis Skill)
    - เทคนิคการค้นหาความต้องการและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า : ลูกค้าต้องการอะไร? อย่างไร?
 แบบใด? เมื่อไหร่? ที่ใด? ปริมาณใด? และมีรายละเอียดที่สำคัญที่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นเช่นไร ?
    - เทคนิคการสอบถามด้วยประโยคที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าฝึกการตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการขาย หลุมพรางคำถามที่ไม่สร้างสรรค์  มีบ่อยครั้งที่นักขายถามคำถามที่ไม่เป็นผลดีต่อการขาย   
    - ทักษะการฟังและจับประเด็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนอขายให้ตรงใจ                                                                          

3. ทักษะการสื่อสารเพื่อโน้มนาวใจลูกค้าในงานขาย (Advocating Skill)
    - เทคนิคการพูดเพื่อนำเสนอขายให้เป็นสำหรับนักขาย ควรพูดอะไร? พูดอย่างไร? และพูดเมื่อไหร่?
    - เทคนิคการพูดเพื่อสร้างความต้องการให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ของสินค้า
    - การพูดโน้มน้าวใจให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้าที่ตรงกับความต้องการ

4. ทักษะการขจัดข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรองเพื่อปิดการขาย (Handling Objection Skill)
    - วิเคราะห์และค้นหาข้อโต้แย้งที่แท้จริงในการซื้อของลูกค้า
    - เทคนิคการพูดเพื่อขจัดข้อโต้แย้งให้ตรงกับความต้องการ
    - การเจรจาต่อรองในงานเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
    - การปิดการขายด้วยสัมพันธภาพ

5.ทักษะการสนับสนุนการตัดสินใจสร้างโอกาสในการขายเพิ่มด้วยสัมพันธภาพ (Service for Supporting Skill)                                                           
    - สนับสนุนสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
    - เทคนิคกาสนับสนุนสร้างสัมพันธ์หลังการขาย เพื่อสร้างโอกาสในการขายเพิ่ม


 
อ.ธวัชชัย โพธาคำ
- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทักษะให้กับองค์กรชั้นนำ และวิทยากรสอนหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร ทางด้านการให้บริการ ทักษะการขาย และการพัฒนาผู้นำ


 
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)5900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)http://www.sbdc.co.th/data/uploads/public_training/brochure_318.pdf?_=20170615151033


 
บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 02-559-2146-7
อีเมล์ : public@sbdc.co.th
เว็บไซต์ : www.sbdc.co.th

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

29 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
Startegic Center

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ) T.02-5592146-7 F.02-5592148 M.085-4854426 E.Public@sbdc.co.th W.http://www.sbdc.co.th

งานของคุณได้รับการบันทึก