มหกรรม กิน ช็อป เที่ยว ของดี 4 จังหวัด @ ปากน้ำโพ

17 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 21:00 น.
ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
logo
รายละเอียดของงาน


สาหรับการจัดงานในครัง้ แรก จังหวัดนครสวรรค์ จะจัดขึน้ ในวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณ

หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมชิม ช็อป เที่ยว ของดี 4 จังหวัด @ ปากนา้ โพ” ภายในงาน

จะได้พบกับการแสดงและจาหน่ายสินค้าและบริการ จานวน 100 บูธ เป็นการจะรวบรวมของดี ของเด่น อาหาร

สุดอร่อย จาก 4 จังหวัด มาไว้ในภายในงาน ตื่นตาตื่นใจเหมือนได้ไปเที่ยวทัง้ 4 จังหวัด ครบทัง้ “ชิม” อาหารขึน้ ชื่อ

“ช็อป” สินค้าเด่น และ “เที่ยว” พบกับบริการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยวชุมชนจาก

4 จังหวัด มาร่วมลดแลกแจกแถม จัดโปรโมชั่นภายในงาน พบกับสินค้าช่วงนาทีทองที่ลดราคาแบบสุดๆ

ช็อปครบ 200 บาท มีสิทธ์ิลุ้นจับรางวัลเป็ นประจาทุกวัน ชิงรางวัลพัดลมไอน้า ตู้เย็น แทบเล็ต ทีวี LED

และรางวัลใหญ่เป็นสร้อยคอทองคา เรียกได้ว่ามาชิมช็อปเที่ยวภายในงานแล้วยังมีโอกาสได้ของรางวัลกลับ

บ้านด้วย และที่ขาดไม่ได้ในงานครัง้ นีมี้สินค้าธงฟ้ าราคาประหยัดมาจาหน่ายให้กับประชาชน ราคาถูกสุด ๆ ต่ากว่า

ท้องตลาด ไข่ไก่ เบอร์ 2 (30 ฟอง) แผงละ 65 บาท นา้ มันพืช ขวดละ 25 บาท 4 ขวด 100 บาท นา้ ตาลทราย

กิโลกรัมละ 16 บาท 5 กิโลกรัม 80 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ในการให้ประชาชนผู้บริโภคได้

ซือ้ สินค้าในราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพ นอกจากนีช้ มรมโรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์ ยังนาข้าวสารมาจาหน่าย

ในราคาพิเศษเพื่อลดค่าครองชีพให้ผู้บริโภค และยังพบกับกิจกรรมบันเทิงมากมายภายในงาน การแสดงดนตรี การ

แสดงจากดารานักแสดงเป็นประจาทุกวัน ถ่ายรูปกับ Land Mark สุดเก๋ เพื่อกดแชร์ภาพประทับใจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ 056 - 221104 / 065 - 5101902

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

17 สิงหาคม 2560 - 21 สิงหาคม 2560  09:00 น. - 21:00 น.

ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

ตำบล ปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
จังหวัดนครสวรรค์

งานของคุณได้รับการบันทึก