“โปรแกรมสู่การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์” (Strategic Program)

21 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)
รายละเอียดของงาน

"กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กับหลักการการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบลึกซึ้งและวิธีการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำแผนได้ดี"

 

Course 1 : Strategic Management

หลักสูตรที่ 1 : การบริหารเชิงกลยุทธ์

การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยี สารสนเทศ ( Information Age) การบริหารเพื่อมึ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3 G กล่าวคือ Change Customer - Competition ดังนั้นเราต้องการมนุษย์พันธ์ใหม่ ใน การบริหารองค์กรมนุษย์พันธ์ใหม่ซึ่งมีกรอบการคิดแบบใหม่ เรียกว่าการเคลื่อนกระบวนทัศน์ Paradigm Shift ในกรอบการบริหาร และกรอบความคิดซึ่งจะเปลี่ยนแปลง แนวทางในการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีลักษณะคิดเป้นนักวางกลยุทธ์ (Strategic Thinker ) มีการบริหารภายใต้การตัดสินใจที่ถูกต้อง (Strategic Decision) การบริหารที่วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอกองค์กรอย่างมีระบบ (Strategic Analysis ) การบริหารที่มีการกำหนดทิศทางที่แน่นอนชัดเจน (Strategic Direction) หรือกล่าวได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จที่สำคัญนั้น " ผู้บริหารควรวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ (strategic Positioning ) ขององค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยงแปลง " ซึ่งจะสะท้อนออกมาโดยมิใช่เป็นแผนธุรกิจแบบเดิม แต่เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่มีการบริหารเชิงพลวัตร โดยเราเรียกการบริหารแบบนี้ว่า " การบริหารเชิงกลยุทธ์ " Strategic Management นั่นเอง
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
 2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำแผนได้
 3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี
 4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 5. จัดทำ หรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้
เนื้อหาการอบรม
 • ก้าวสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
 • แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (Environment Change)
 • นักบริหารยุคใหม่กับการปรับกระบวนทัศน์ ( Paradigm Shift)
 • กุญแจสู่ความสู่ความสำเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management : Key Success Factor )
 • การกำหนดตำแหน่งและทิศทางเชิงกลยุทธ์การแข่งขัน Competitive Strategy
  • Corporation Strategy
  • Business Strategy
  • Function Strategy
 • การบริหารเชิงกลยุทธ์โดยใช้ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
 • การสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วย Business model
  • Core Strategy
  • Strategic Resourse
  • Customer Interface
  • Value Network
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป
 
 

Course 2 : Strategic Planning

หลักสูตรที่ 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มี วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันได้ โดย..กูรูด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ รศ.ดร. สมชาย ภคภาสวิวัฒน์
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
 2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำแผนได้
 3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี
 4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 5. จัดทำ หรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้
เนื้อหาการอบรม
 • แนวคิดในการทำแผนเชิงกลยุทธ์
 • ขั้นตอนการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)
  • SWOT Analysis :The Strategies Bases
  • Creating a Vision
  • Creating a Mission Statement
  • Strategic Goals / objecttive
  • ข้อควรระวังในการทำ SWOT ให้ถูกต้อง( Accurate SWOT Assessment)
  • การกำหนดกุญแจสู่ความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ (Identity Key Success Factor)
 • การกำหนด Strategic Change และ Core Competencies ( Identity Strategic Fit )
 • Innovation Cycle กับ การสร้างวิสัยทัศน์ (Vision)
 • Resource + Process + Value O หลัก 6 ประการใน Blue Ocean
 • ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบเห็นในการทำแผนเชิงกลยุทธ์ (Problem & Shotfall in Strategic Planning)
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้บริหาร นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป
 
 

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 9,900.00 10,593.00 297.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 8,910.00 9,533.70 267.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

 

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

21 กันยายน 2560 - 22 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

สถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

งานของคุณได้รับการบันทึก