การจัดการออกแบบธุรกิจ (Design Business Management)

29 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)
รายละเอียดของงาน

"แนวคิดการบริหารยุคใหม่ด้วยการจัดการออกแบบ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและองค์กร เรียนรู้ถึงขั้นตอนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างนวัตกรรม ผ่านความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบในการสร้างผลิตภัณฑ์และการบริการ"

 

หลักสูตรการการจัดการออกแบบธุรกิจเป็นการบูรณาการความรู้ด้านการคิดเชิงออกแบบและหลักการการจัดการ ในการพัฒนาธุรกิจและองค์กรประเภทต่างๆ ให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรม ทั้งในเชิงผลิตภัณฑ์ (Product) กระบวนการ (Process) และการบริการ (Service) ตลอดจนการสร้างมูลค่า (Value Creation) ที่เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเกิดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการจัดการออกแบบอย่างเป็นระบบ ผ่านตัวอย่างกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

 

วัตถุประสงค์
 1. แนะนำผู้เข้าอบรมให้ทราบถึงแนวคิด ความสำคัญ และบทบาทของการจัดการออกแบบในโลกยุคใหม่
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนการจัดการการออกแบบอย่างมีระบบ
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการจัดการออกแบบ และวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรม และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
เนื้อหาการอบรม
 1. รู้จักกับโลกยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม ด้วยการจัดการออกแบบธุรกิจ
 2. กระบวนการจัดการออกแบบในการวางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดค้นนวัตกรรม
  • Design Awareness
  • Design Method and Process
  • Design Competitiveness and Leadership
 3. ขั้นตอนการจัดการจัดการออกแบบธุรกิจ
  • Designing Organization
  • Brand Creation
  • Project Management Through Design
  • Social and Environmental Responsibilities
 4. การจัดการเพื่อกลยุทธ์การออกแบบ
  • Identifying Opportunities for Designs
  • Market and Customer Needs
  • Design Value Index
  • Design Strategies: Product, Environment, Service
  • Design for Sustainability
 5. พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาและ Workshop ฝึกหัดการจัดการออกแบบธุรกิจ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ ผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือผู้ที่สนใจ

 

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30**

 

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

29 กันยายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

สถาบันฝึกอบรมของเราให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาคน (Training Consult) ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ด้วยประสบการณ์ด้านการบริหาร Training & Seminar มากกว่า 15 ปี ที่เรามุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการฝึกอบรมสัมมนา และช่วยท่านบริหารงานฝึกอบรม สัมมนาอย่างมืออาชีพ

งานของคุณได้รับการบันทึก