จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรการเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 64 (Business Analysis)

13 พฤษภาคม 2560 - 27 พฤษภาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.
โรงแรมตวันนา
รายละเอียดของงาน

    ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะดีไปไม่ได้เลย หากขาดการวิเคราะห์ที่ดีซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและยากอย่างยิ่ง องค์กรชั้นนำในปัจจุบันได้ตระหนักถึงเหตุผลข้อนี้ดี จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรของตน ให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่จะเป็น ที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักวิเคราะห์วิจัย หรือผู้ที่ต้องวางกลยุทธ์และแผนให้แก่องค์กรองค์กรเท่านั้น แต่ทักษะนี้ต้องมีให้ครบในทุกคนทุกส่วนงาน
     โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีโครงการชื่อ "การเป็นวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ" ขึ้น ซึ่งสำเร็จด้วยดี


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้เข้าใจหลักคิดในการวิเคราะห์ทั่วไป และเข้าใจหลักและแนวคิดการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
     2. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ธุรกิจได้ในทุกๆระดับ ตั้งแต่สภาวะทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การแข่งขันทางธุรกิจ จนถึงการวิเคราะห์ด้านการเงิน และการตลาดขององค์กร
     3. เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อนำมาสู่การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไปป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจมืออาชีพต่อไป

เนื้อหาการอบรม (COURSE OUTLINE) : 
- การวิเคราะห์เศรษฐกิจ   Macro Economic Analysis
- การวิเคราะห์ธุรกิจ   Business Analysis
- การวิเคราะห์การแข่งขัน   Competitive Analysis
- การวิเคราะห์ทางการเงิน   Financial Analysis
- การวิเคราะห์ด้านการตลาด   Marketing Analysis
- การวิเคราะห์การลงทุน   Investment Analysis


วิทยากร : 
- ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- อาจารย์ธนเดช  มหโภไคย 
กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- อาจารย์นวพร  บุศยสุนทร 
อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

- อาจารย์ณรงค์เวทย์  วจนพานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด


 
โรงแรมตวันนา สุรวงศ์


 
วันที่ 13 - 27 พฤษภาคม 2560, 09.00 - 16.00 น.18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย) (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

 

 
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
โทร.02-559-3638 , 02-218-6237 
หรือ cu_learn@yahoo.com
หรือ https://www.facebook.com/trainingeconacademy/

bt save
เมื่อไหร่ & ที่ไหน

13 พฤษภาคม 2560 - 27 พฤษภาคม 2560  01:00 น. - 01:00 น.

โรงแรมตวันนา

calendarเพิ่มในปฏิทินของฉัน

หน่วยงาน
ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานของคุณได้รับการบันทึก