กำลังแสดง 2 of 2    1 | 2    ต่อไป »

40 events

เพิ่มพลังการแข่งขันให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ICT

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 25 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร หลักการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 26 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
การให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสร้างสรรค์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 28 ตุลาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตร การบริหารคนรุ่นใหม่และคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 2 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 10 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 14 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
จุฬาเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร "ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (Mini Master in HR Management) รุ่นที่ 34

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 4 พฤศจิกายน 2560 - 18 พฤศจิกายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
Thailand Car Design Workshop 2017

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 17 พฤศจิกายน 2560 - 19 พฤศจิกายน 2560  09:30 น. - 16:30 น.
icon timeKing Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB), 1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bangsue district, Bangkok 10800
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดสู่ความสำเร็จ

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 23 พฤศจิกายน 2560  09:00 น. - 16:00 น.
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการเป็นนักยุทธศาสตร์การตลาด รุ่นที่ 30 (Marketting Strategy)

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 9 พฤศจิกายน 2560 - 25 พฤศจิกายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
จุฬาฯเปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และการบริหารโครงการลงทุน”(Project Investment:Analysis and Management) รุ่นที่3

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 15 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560  01:00 น. - 01:00 น.
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร 5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 1 ธันวาคม 2560  09:00 น. - 16:00 น.
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม

icon time 11 กันยายน 2560 - 28 ธันวาคม 2560  08:00 น. - 12:00 น.
icon time131/5 ถนนขาว เขตดุสิต กทม. 10300
กำลังแสดง 2 of 2    1 | 2    ต่อไป »