สมัครงาน

ร่วมเป็นส่วนของความสำเร็จกับอีเว้นท์ไทย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/Marketing Manager (1 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 35 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ ทางด้านสื่อโฆษณา และจัดงาน Event หรือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองทั้งหน่วยงานภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและคู่แข่งขัน ทำแผนการตลาด รักษาฐานลูกค้าเก่าเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • สามารถจัดทำแผนงาน ติดตามดูแล ควบคุมระยะเวลาการทำงานในทีม ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามาถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวก และเชี่ยวชาญในการนำเสนองานให้ลูกค้า
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/Sales Executive (3 - 5 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : MS Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี
 • รักงานขาย และมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปในตำแหน่งงานขาย,ทักษะตรงในงานขาย ขยายตลาด ค้นหาลูกค้าหรือสร้างตลาด ปิดการขาย ดูแลลูกค้า
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามาถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวก และเชี่ยวชาญในการนำเสนองานให้ลูกค้า
 • ดูแล ติดต่อประสานงาน และให้ข้อมูลการขายเบื้องต้นทางโทรศัพท์ รวมถึงการประสานงานขายกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องในบริษัทเพื่อให้งานของ ลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันเวลา
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์/Online Marketing Executive (1 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ วิทยุโทรทัศน์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Online Marketing 3 ปีขึ้นไป (Social Media, Web Analysis Tools, SEM (Search Engine Marketing) และ SEO (Search Engine Optimization)
 • มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อ Digital และ Internet อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความคิดริเริ่ม และร่วมวางแผนจัดทำ Online Campaign, Online Activities รวมถึง Mobile Application ต่างๆเพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือบุคลทั่วไปให้รู้จักผลิตภัณฑ์ของ บริษัทเพื่อกระตุ้นยอดขาย
เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์/Web Designer (1 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นิเทศศิลป์ มัลติมีเดีย นิเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานออกแบบกราฟิก และเว็บไซต์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถและพื้นฐานในการออกแบบได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบเว็บไซต์
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator และ Dreamweaver ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียน Java Script และ CSS ประกอบการทำเว็บได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Flash ในการทำ Animation / Motion Graphic ได้
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี/Finance&Accounting Manager (1 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี,การเงิน, MBA หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านวางแผนระบบงานบัญชี-การเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี และดำรงตำแหน่งผู้บริหารไม่น้อยกว่า 
 • ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : MS Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยละทันต่อเวลาที่กำหนด
 • รับผิดชอบดูแลการเงิน งานบัญชีลูกหนี้, ระยะเวลาการวางบิล, รับเช็ค
 • มีภาวะผู้นำสูง,มีวิสัยทัศน์ ขยัน อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์/Corporate PR Manager (1 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 28 - 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การตลาด ประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 3 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานบันเทิง สื่อทีวี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำเสนอ PR Year Plan ที่น่าสนใจ
 • สามารถจัดการด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอ แผนประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติเชิงบวกและมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี
 • มีความรู้เรื่อง Social Media และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่หลากหลาย มี Connection ที่ดีรู้จักกับสื่อต่างๆ เป็นอย่างดี
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด/Marketing Coordinator (1 ตำแหน่ง)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย หรือ การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • ที่มีบุคลิกภาพดีเชื่อมั่นในตนเอง ชอบพบปะสังคม มีความรับผิดชอบสูง
 • มีภาวะผู้นำสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ที่สำคัญพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองกับสถานที่ในการจัดกิจกรรมขององค์กร
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

สนใจร่วมงานกับเรา สมัครผ่านทางอีเมล์ได้ที่ Email: jobs@eventthai.com